Зимние виды спорта

_Н.КЖ-_а(1)

І

 

І

 

КАФЕДРАСЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А АРНАЛҒАН

 

PAJI

 

 

ы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Дюсенбаев Т.С. –аға оқытушы

а окытушы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реңензенттер:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕ

 

а фермаларында- 0,55...0,75) [4, 9, 10, 11, 12, 13, 14].

[4, 9, 10, 11, 12, 13, 14].

ы зор.

зеге асырылады.

10, 11, 12, 13, 14].

а.

 

 

жұмыс

 

қондырғыны есептеу

 

Курстық жұмысты орындауга жалпы нускаулар

 

йрету.

ктемемен аталады.

, 9, 10, 12, 13, 14].

і.

а байланысты болады:

а және жыл маусымына;

е;

не;

е;

pi мен жасына.

і.

Бұл қондырғылар курылысы бойынша карапайым, ертке Kayinci3, қызмет аткарушылардыц тұрақты болуын талап eтпeйдi және жеңш автоматтандырылады.

і.

і.

мнен тұрады.

ондырғыны толық есептеу.

ны:

тау;

;

есептеу;

ыздыратын элементтерді жылулық есептеу;

дап алу;

тыру.

арындашпен орындалады.

ажет:

а сәйкес орындалуы керек;

керек;

збен жазып көрсету керек;

н көрсету керек;

көрсету керек.

 

 

қуатын анықтау

 

13, 14]:

 

,

 

- малдардан (құстардан) бөлініп шығатын жылылық, Вт.

 

[5, 6, 10, 12, 13, 14]:

 

,

 

- қораның ішіндегі және сыртындағы ауаның есептік температуралары, °С, (курстық жұмысқа берілген тапсырмада келтіріледі); 0,278 - өлшем бірліктерін аудару коэффициенті.

 

лем бойынша анықталады:

 

,

- мал (құс) саны, бас.

 

, Вт, [5, 6, 10, 12, 13, 14]:

 

,

 

- сағаттық ауа алмасу еселігі.

 

[5, 6]:

 

,

 

- қора орналасқан жерден барометрлік қысым, кПа (осы оқу-әдістемелік құралдың А қосымшасында келтіріледі).

 

.

рнек бойынша анықталады [5, 6]:

 

,

 

- бip малдан бөлінетін жылылық мөлшер, Вт/бас (осы оқу-әдістемелік құралдың Б қосымшасында келтіріледі.

 

бойынша анықталады [5, 6]:

 

,

 

мәндерi осы оқу-әдістемелік құралдың В қосымшасында келтіріледі.

 

.

қондырғылары орнатылатынын ескеру керек.

қуаты:

 

,

і:

 

,

 

.

 

 

дап алу

 

6]:

 

,

 

-ауа құбырларындағы ауа шығынын және қосымша ауа соруды есепке алатын коэффицент.

 

[5, 6].

,айн/мин, сипатталады.

і.

, кВт, мына өрнек бойынша анықталады [1, 2, 3, 5, 6, 15]:

 

,

 

[5,6].

 

і.

 

 

ыздыратын құрылғының құрастырылымдық

есептеу

 

сынылады.

мына формуламен анықталады:

 

,

 

кВт-қа дейін электр-калориферлерге бip ТЭҚ-тың қуаты 1,6 кВт-тан, ал қуаты 10 кВт-тан жоғары электр-калориферлерге бip ТЭҚ-тың қуаты 2,5 кВт-тан үлкен болмауы керек.

 

ын анықтайды:

 

,

 

осылу сұлбасына байланысты 220В немесе 380В).

 

талады:

 

,°С

 

[4, 7, 11, 13, 14].

 

, анықтайды.

, Ом:

 

.

 

, Ом:

 

,

 

[2,3].

 

, м:

 

,

 

- нихром сымның шын температурасындағы меншікті электр кедергісі, Ом·м.

 

 

,

 

 

.

 

дебиеттерде берілген.

, мм:

 

.

Спираль адымы, мм:

 

.

 

Орамдар саны:

 

.

 

мм:

 

.

 

мм:

 

.

 

рейеді [1,2,3,4,5]:

 

мм

 

мм:

 

, мм

 

,3,4,5].

 

болады, м [1,2,3,4,5].

 

,

 

[1,2,3,4,5].

 

ұзындығы, м:

 

.

 

ТЭҚ толық ұзындығы, м:

 

,

 

м деп қабылдауға болады [1,2,3,4,5].

 

сымның ұзындығы, м:

 

,

 

мм:

 

,

 

,3,4,5].

 

, мм:

 

,

 

, мм:

 

.

 

абылданады [7]:

 

.

 

мм.

а сызылады.

а болады:

 

,

 

мм.

 

сынылады.

 

 

Қыздыратын элементтерді /ТЭҚ/ жылулық есептеу

 

сипатты болады.

, қыздырғыштың 1м ұзындығына келтірілген, мына жартылай эмпирикалық тәуелділікпен анықталады [7, 11, 13, 14]:

 

,

 

.

 

;

;

 

тің термиялық кедергісі [7]:

 

,

 

°С).

 

[7]:

 

,

 

°С).

 

ы конвекцияның термиялық кедергісі [7]:

 

,

 

а болады.

 

а болады

 

.

 

а болады [7, 11, 13, 14]:

 

.

 

/с.

 

а болады:

 

,

 

орташа температурасы, °С

 

,

 

.

 

С/Вт:

 

.

 

С/Вт

 

.

 

термиялық кедергісі:

 

Вт

 

диаметрі, мына тендеуден анықталады:

 

м

 

:

 

,

 

е байланысты келеді [4,9,11,13,14].

 

°С/ Вт:

 

 

 

қуаты, Вт/м:

 

 

 

талады:

 

 

 

немесе

 

 

максималь температурасынан жоғары болмауы керек [7,11,13,14].

:

 

.

 

.

 

 

к торапты есептеу, басқару және қорғау

дап алу

 

3, 8, 15].

і.

мына өрнек бойынша анықталады:

 

(6.1)

 

і

 

(6.2)

 

.

 

есепке алады.

 

, (6.3)

 

сынылады.

ды есептегенде:

 

, (6.4)

 

осындысымен анықталады.

 

(6.5)

 

ызу шарты бойынша орындалады.

а болады.

:

таңдап аламыз.

Жылулық ағытқыш тағайыншамасының номинал тоғын анықтаймыз:

 

,

 

қабылдаймыз.

таңдап аламыз.

Жылулық ағытқыш тағайыншамасының номинал тоғын анықтаймыз:

 

,

 

деп қабылдаймыз.

3. Автоматты ажыратқышты таңдап аламыз:

анықтаймыз

(6.5) теңдеуімен анықтаймыз.

б) электр-магниттік ағыштқыштың лездік іске қосылу тоғын анықтаймыз:

 

)

 

электр қозғалтқышы жүргізу тоғының еселігі.

автоматты ажыратқышты таңдап аламыз.

Электр-магниттік ағытқышының лездік іске қосылу тоғының тағайыншамасын анықтаймыз:

 

 

.

пластмассалық түтіктің ішінде тартамыз.

і.

 

 

 

 

басқару

сұлбасын ойлап құрастыру

 

рыс шешуге болады.

әтижелер береді.

ске қосуға болады.

арастырылуы керек.

.

і.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕБИЕТТЕР

 

Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию. - М.: Высш.шк., 2002. - 255 с.

Асинхронные двигатели серии 4А: Справочник /А.Е.Кравчик и др. - М.:

Энергоиздат, 1982. - 504 с.

ос, 2003. - 344 с.

Гайдук В.Н., Шмигель В.Н. Практикум по электротехнологии. - М.: Агропромиздат, 1989.- 175 с.

Захаров А.А. Применение теплоты в сельском хозяйстве. - М.: Агропромиздат, 1986. - 288 с.

ос, 1979.- 191 с.

Миндин Г.Р. Электронагревательные трубчатые элементы. -М.: Энергия, 1965.

Правила устройства электроустановок. Санкт-Петербург. ДЕАН, 2004. - 464 с.

Утешев У. Электротермические установки в животноводстве. - Алма- Ата: Каз.СХИ, 1988. - 102 с.

— Алматы: Кайнар, 1986. - 296 бет.

- Алматы: ТОО «Нур-Принт», 2005. - 148 бет.

онагревательные установки в сельскохозяйственном производстве /В.Н.Расстригин, И.И.Дацков, Л.И.Сухарева, В.М.Голубев, под общ.ред. В.Н.Расстригина. - М.: Агропромиздат, 1985. - 304 с.

ос, 1992.-304 с.

Электротехнология /А.М.Басов, В.Г.Быков, А.В.Лаптев, В.Г. Файн. - М.: Агропромиздат, 1985. - 256 с.

Электротехника. Справочник. Том 2. /В.Л.Лихачев. - М.: СОЛОН- Пресс, 2003. - 448 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша А

Қазақстан Республикасының кейбір қалалары бойынша жылыту кезеңіндегі ауа райы туралы мәліметтер

р/б №

1

Ақтау

-26

-12

-3,8

81

101,0

2

Ақтөбе

-31

-21

-7,3

78

99,0

3

Алматы

-25

-10

-2,1

68

93,0

4

Арқалық

-32

-21

-8,6

78

99,0

5

Астана

-35

-22

-8,7

80

97,0

6

Атырау

-26

-12

-3,8

81

101,0

7

Жамбыл

-26

-9

-1,1

68

101,0

8

Жезқазған

-31

-20

-7,5

76

97,8

9

Қарағанды

-32

-20

-7,5

77

95,0

10

Көкшетау

-36

-21

-7,9

76

97,0

11

Қостанай

-35

-22

-8,7

79

99,0

12

Қызылорда

-24

-12

-3,4

72

99,0

13

Павлодар

-37

-23

-9,0

82

99,0

14

Петропавл

-36

-24

-9,0

80

99,0

15

Семей

-38

-22

-8,2

73

97,0

16

Талдықорған

-30

-16

-4,4

67

93,0

17

Орал

-31

-18

-6,5

82

101,0

18

Өскемен

-39

-18

-7,8

71

97,0

19

Шымкент

-17

-6

+1,1

67

95,4

147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ә

і

Мал түлігі

Массасы, кг

Жылылық, Вт

Мал түлігі

Массасы, кг

Қашпаған және буаздығы 3 айлық мегежіндер

100

Суалған буаз сиырлар мен бұзаулауына 2 ай қалған қашар

300

556

150

400

662

200

600

Буаздығы 4 айдан асқан мегежіндер

100

800

1000

150

Сауын сиырлар, сүт шығуы:

200

5 л

300

Емізетін мегежіндер торайларымен

100

400

656

150

500

712

200

600

2 айға дейінгі торайлар

7

10

300

593

10

400

704

15

500

Анасынан айырылған торайлар

20

600

880

30

15

300

683

40

400

Мал басын толықтыруға және бордақылауға арналған төл

40

500

884

50

600

957

60

Бордақылаудағы өгіздер:

70

 

400

858

80

600

1044

90

800

1248

100

1000

1492

110

Бұзаулар:

120

1 айға дейінгі

30

Бордақылаудағы ересек шошқалар

100

40

130

200

50

159

300

80

1 айдан 3 айға дейінгі

40

Қошқарлар

50

60

198

80

100

Қашпаған саулықтар

40

130

351

50

3 айдан 4 айға дейінгі

90

326

60

120

Буаз саулықтар

40

150

351

50

200

463

60

4 айдан асқан төлдер

120

Емізетін саулықтар екі қозымен

40

180

377

50

250

456

60

350

айырылған төл:

майда тұқымды

ірі тұқымды

20

Шошқалар:

40

Қабандар

100

247

30

200

340

50

300

433

 

 

 

Б

і

2,9

 

 

 

В

а арналған номограмма

Ғ

жүктеме

206

 

 

 

 

 

 

 

Д

і

1100

і.

 

 

Е

р

 

рылымы

-

і

200А;

болуы бойынша дайындалуы:

;

;

;

.

және бастырмалардың болуы бойынша дайындалуы:

00

- IP54 - «Реле» бастырмасы бар

ату» бастырмалары бар

ату» бастырмалары және шамы бар

 

асы

саны және орындалуы бойынша дайындалуы:

;

;

;

;

 

спе

түйіспе

климаттың дайындалуы және орналастырылу категориясы:

дайындалуда жасалынады;

о-орналастырылу категориялары;

і.

пайдалану облысы:

ан;

қосуға арналған

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж

і

63, 80,100

 

350,430,500,600

З

ыштар

90

 

Т

 

И

ыштар

-

 

 

 

К

ыштар

16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

СФОЦ типті электр-калориферлі қондырғылардың негізгі техникалық мәліметтері.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЗМ¥НЫ

теу

де пайдаланылатын

 

ін

 

торапты есептеу, басқару жәнеқорғау

 

басқару сұлбасын

 

алалары

ауа райы

 

 

штерді

 

. Ауыл шаруашылығына арналған4А сериялы

 

. Тыныш ауада 20°С температурадагоризонталь

 

ыштардыңтехникалық

 

автоматты

 

СФОЦ типті электр-калориферлі

 

37

 

 

 

Share
Tags :
10.04.2017