Подработка, временная работа

Довідкові видання

Довідкове виданнямістить короткі відомості наукового, агітаційно-пропагандистського або прикладного змісту, викладені, оформлені і розміщені в порядку, зручному для їх швидкого знаходження.

Довідкове видання використовується в усіх сферах людської діяльності. Характеризується високим ступенем узагальнення інформації шляхом стислого викладу відомостей у вигляді готових висновків. Відрізняється від інших видань структурою основного тексту. Склада­ється із статей, які містять короткі відповіді на різноманітні питання. Довідкові статті призначені для вибіркового читання. Матеріали групуються в алфавітному або систематичному порядку, що дає змогу швидко знайти необхідну інформацію.

Мова довідкових видань лаконічна, схематична, застосовуються скорочення, які не властиві іншим виданням. Усі види довідкових видань, за винятком словників, ілюстровані.

У довідкових виданнях детально розроблено довідковий апарат: комплекс покажчиків, система посилань, виділення курсивом слова або посилання див.,які скеровують до тема­тично близьких слів. Застосовуються поліграфічні засоби виділення інформації: шрифтові виділення, виступи, колон­титули тощо. Довідкові видання виходять в різних форматах.

За цільовим призначенням і характером інформаціїдовідкові видання поділяються на види: енциклопедичні видання, словники, довідники.

До енциклопедичних видань належать енциклопедії та енциклопедичні словники.

Енциклопедіямістить узагальнені відомості з однієї або кількох галузей знань і практичної діяльності, викладені в коротких статтях, розміщених у алфавітному або систематичному порядку.

Цільове призначення енциклопедій полягає у тлумаченні слів і розкритті конкретних відомостей з певного питання.

Енциклопедія може бути однотомним або бага­тотомним виданням.

Залежно від кола включених відомостей розрізняють такі види енциклопедій:

- універсальна енциклопедія ("Британіка", "Україн­ська енциклопедія");

- галузева енциклопедія ("Економічна енциклопедія", "Енциклопедія кібернетики");

- регіональна (універсальна або галузева) енциклопедія

("Енциклопедія українознавства" за редакцією В.Кубійовича, "Страны и народы").

З погляду цільового і читацького призначення більшість енциклопедій орієнтовано як на фахівців, так і на широкі кола читачів. Поєднують в собі ознаки наукового, науково-популярного видання.

За обсягом розрізняють енциклопедії універсальні та галузеві. Універсальні енциклопедії поділяють на великі і малі, а галузеві - на повні і короткі енциклопедичні видання.

Енциклопедичний словник містить короткі статті, розміщені в алфавітному порядку. Переважно це однотомне видання ("Книговедение. Энциклопедический словарь", "Советский энциклопедический словарь").

Словник містить впорядкований перелік мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), розкритих за допомогою довідкових відомостей.

Словники виконують дві важливі функції: інформа­тивну (через слово вони передають знання найкоротшим шляхом) і нормативну (фіксуючи знання і вживання слова, сприяють вдосконаленню, уніфікації мови, утверджують норми слововживання). Класифікація словників ґрунтується на різних принципах:

- за повнотою відображення мовної лексики - повні, короткі;

- за мовою опису - одномовні, двомовні, багатомовні

(співставлено мовні одиниці трьох і більше мов);

- за характером інформації - термінологічні, лінгвістичні;

- за широтою охоплення відомостей термінологічні словники поділяються на міжгалузеві, галузеві, тематичні;

- за обсягом інформації термінологічні словники поділяються на перекладні, тлумачні, тлуматично-перекладні;

- за змістом лінгвістичні словники можуть бути тлумачними, орфографічними, орфоепічними, морфемними, топонімічними; словники синонімів, антонімів, паронімів, фразеологічні, мови письменника, імен, скорочень.

Довідникмає прикладний, практичний характер побудований за алфавітом назв статей. На відміну від енциклопедій довідники присвячені певній окремій темі мають практичну спрямованість.

За цільовим призначенням розрізняють: наукові масово-політичні, виробничо-практичні, навчальні, популярні, побутові довідники.

За широтою охоплення інформації довідники поділяють на комплексні і спеціалізовані.

За структурою основного тексту виділяють алфавітні, систематичні, номерні і хронологічні довідники.

Share
Tags :
06.04.2017